KDA repræsentantskabsmøde

Kære klubmedlemmer.

KDA afholdte repræsentantskabsmøde lørdag den 6. juli ’13, hvor alle unioner var repræsenteret med undtagelse af Dansk Kunstflyver Union.

Som vi tidligere har orienteret jer om stillede vi forslag til ændring af KDA’s vedtægter. Nogle af DMU´s forslag blev vedtaget, bl.a. at KDA’s bestyrelsesmedlemmer ikke skal have stemmeret ved repræsentantskabsmødet. Men vores væsentligste forslag – hvor vi lagde op til at udskifte den valgte bestyrelse med en bestyrelse bestående af en fra hver tilsluttet union – blev desværre ikke vedtaget.

KDA stillede forslag om kontingent forhøjelse på 32 %, en forhøjelse fra 140 kr./år til 185 kr./år. DMU’s bestyrelse stemte imod en kontingentforhøjelse, da der ikke fra den siddende bestyrelse i KDA var vist sparevilje i en økonomisk trængt situation. DMU’s bestyrelse kunne acceptere at man for 2013 vedholdte den ekstraordinære kontingent forhøjelse på 15 kr., som blev vedtaget for 2012 for at afhjælpe KDA’s dårlige økonomi. Kontingentforhøjelsen til 185 kr./årligt blev vedtaget på trods af at DMU stemte imod.

KDA havde i budgettet for 2014 indregnet en indtægt på 70.000 kr. til gebyrer på sprogtest, et forslag som blev nedstemt på KDA’s repræsentantskabsmøde sidste år. DMU’s bestyrelse er stærkt imod et sådant forslag og unionerne nedstemte forslaget igen i år.Hjalmar Nielsen, DMU’s næstformand, blev valgt til ny formand for bestyrelsen. Hjalmar Nielsen afløser Helge Hald, som ikke ønskede at genopstille.

Palle Christensen blev genvalgt til bestyrelsen. Jørgen Mouritzen (Modelflyvning Danmark), Michael Olesen (DHPU) og Henrik Rønbjerg Nielsen (DULFU) blev nyvalgt til bestyrelsen.

De nye bestyrelsesmedlemmer afløser Søren Pedersen, som valgte at stoppe i bestyrelsen og Paul Harrison og Regnar Petersen som ikke ønskede at genopstille.

Med venlig hilsen
Per Horn