Bestyrelses referater

2019-21.maj Referat fra Bestyrelsesmøde

2019- 27. marts Referat Bestyrelsesmøde

2019 Referat fra generalforsamling i Thisted Flyveklub

2018-10-25 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2018-08-16 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2018-05-24 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2018-04-25 Referat fra medlemsmøde i Thisted Flyveklub

2018-03-22 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2018-03-16 Referat fra generalforsamling i Thisted Flyveklub

2018-02-22 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2017-10-12 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2017-08-03 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2017-05-18 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2017-03-21 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2017-03-17 Referat fra generalforsamling i Thisted Flyveklub

2017-01-26 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2016-10-27 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2016-08-18 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2016-07-20 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2016-07-13 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2016-05-19 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2016-04-14 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2016-03-17 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2016-03-11 Referat fra generalforsamling i Thisted Flyveklub

2016-02-18 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2015-11-12 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2015-07-20 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2015-06-25 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub

2015-05-12 Referat fra bestyrelsesmøde i Thisted Flyveklub